top of page

Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG)

 

Hvorfor kommunalt foreldreutvalg?

 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og oppfostring.

 • Viktige beslutninger om barns oppvekst vilkår tas på kommunenivå.

 • Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens.

 • Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av ti år på skolen.

 • Vi bryr oss!


Hva gjør et kommunalt foreldreutvalg?

 • Målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og skoleadministrasjon.

 • Har direkte kontakt med klassekontaktutvalg (KKU) og foreldrene i skolestyrene ved skolene i kommunen.

 • Holder samlinger for erfarings­utveksling og opplæring av klassekontakter, arrangerer temakvelder.

 • Er synlige, aktive og konstruktive med spillere for en best mulig skole for det enkelte barn.

 • Setter eleven i sentrum.

 

Hvem er med i et kommunalt foreldreutvalg? Foreldre fra alle kommunens skoler har muligheten

 

 • Årsmøtet, hvor alle kommunale skoler er invitert, velger styret i KOMFUG.

 • Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet og ha meldt inn kandidater til styret.

 • Alle skoletyper bør være representert i utvalget.

 • Alle geografiske områder/soner i kommunen skal ha minst en representant i styret.
   

  

KOMFUG organiserer foreldrenes interesser overfor politikere og administrasjon i Kristiansand kommune vedrørende skolespørsmål.


KOMFUG er tuftet på prinsippet om at foreldrene bryr seg og det er også nedfelt i Opplæringsloven at foreldrene har rett til å ha med bestemmelse i barnas hverdag på skolen.


KOMFUG styremedlemmer og varamenn blir valgt av årsmøtet hvor alle kommunale skoler i Kristiansand er invitert til å delta I forkant innhentes forslag på kandidater til styret, men det kan også fremmes forslag på årsmøtet.

 

Våre hovedpunkter i formålsparagrafen for KOMFUG sier følgende:

 • KOMFUG skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldres interesser og barnas fremtid.

 • KOMFUG skal være et naturlig bindeledd mellom skolenes styrer, KKU og skoleetaten, skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for hele Kristiansandsskolen og skal arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

 • KOMFUG skal påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste.

 • KOMFUG skal være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker.

 • KOMFUG skal drive informasjonsarbeid og ideskapning samt bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen.

 • KOMFUG skal legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.

 • KOMFUG legger ut aktuell informasjon på dette nettstedet.

 

Bruk informasjonen her aktivt.

Gjør det til en vane å sjekke innom sidene før dere har møte i foreldreutvalg, FAU eller i styret.

Send oss deres meninger om de tidsaktuelle sakene.

VEDTEKTER

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

benytter seg av forkortelsen

KFU når de omtaler

Kommunalt Foreldreutvalg.

Se hva de skriver om KFU her.

Teknologi på skolen
bottom of page