top of page

Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG)

 

Hvorfor kommunalt foreldreutvalg?

 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og oppfostring.

 • Viktige beslutninger om barns oppvekst vilkår tas på kommunenivå.

 • Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens.

 • Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av ti år på skolen.

 • Vi bryr oss!


Hva gjør et kommunalt foreldreutvalg?

 • Målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og skoleadministrasjon.

 • Har direkte kontakt med klassekontaktutvalg (KKU) og foreldrene i skolestyrene ved skolene i kommunen.

 • Holder samlinger for erfarings­utveksling og opplæring av klassekontakter, arrangerer temakvelder.

 • Er synlige, aktive og konstruktive med spillere for en best mulig skole for det enkelte barn.

 • Setter eleven i sentrum.

 

Hvem er med i et kommunalt foreldreutvalg? Foreldre fra alle kommunens skoler har muligheten

 

 • Årsmøtet, hvor alle kommunale skoler er invitert, velger styret i KOMFUG.

 • Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet og ha meldt inn kandidater til styret.

 • Alle skoletyper bør være representert i utvalget.

 • Alle geografiske områder/soner i kommunen skal ha minst en representant i styret.
   

  

KOMFUG organiserer foreldrenes interesser overfor politikere og administrasjon i Kristiansand kommune vedrørende skolespørsmål.


KOMFUG er tuftet på prinsippet om at foreldrene bryr seg og det er også nedfelt i Opplæringsloven at foreldrene har rett til å ha med bestemmelse i barnas hverdag på skolen.


KOMFUG styremedlemmer og varamenn blir valgt av årsmøtet hvor alle kommunale skoler i Kristiansand er invitert til å delta I forkant innhentes forslag på kandidater til styret, men det kan også fremmes forslag på årsmøtet.

 

Våre hovedpunkter i formålsparagrafen for KOMFUG sier følgende:

 • KOMFUG skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldres interesser og barnas fremtid.

 • KOMFUG skal være et naturlig bindeledd mellom skolenes styrer, KKU og skoleetaten, skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for hele Kristiansandsskolen og skal arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

 • KOMFUG skal påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste.

 • KOMFUG skal være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker.

 • KOMFUG skal drive informasjonsarbeid og ideskapning samt bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen.

 • KOMFUG skal legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.

 • KOMFUG legger ut aktuell informasjon på dette nettstedet.

 

Bruk informasjonen her aktivt.

Gjør det til en vane å sjekke innom sidene før dere har møte i foreldreutvalg, FAU eller i styret.

Send oss deres meninger om de tidsaktuelle sakene.

VEDTEKTER

Teknologi på skolen
bottom of page