top of page
Vitenskap og teknologi klasse

Velkommentil 
Kommunalt Foreldreutvalg Kristiansand

I Kristiansand kommune er det etablert kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG) som representerer alle FAU-ene i kommunen. KOMFUG er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

Kommunale foreldreutvalg driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og har en god dialog med skoleeier.

KOMFUG har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å

  • fremme og ivareta foreldres synspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen

  • være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø

  • bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen

  • arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte

bottom of page