top of page

16 år og utenfor

Updated: Feb 14, 2023

Vi i KOMFUG vet at foreldre kan bli rådville når ungdommen i hus er ferdig med ungdomsskolen og av forskjellige årsaker ikke kommer i gang med videregående skole, eller dropper ut av videregående opplæring.De tjenester som følger med grunnskoleopplæringen opphører etter 10. kl.

Hvilke muligheter finnes da for disser 16-åringene?

Hvor kan forelder og ungdom søke hjelp?


KOMFUG har laget en oversikt over de tilbud som finnes i Kristiansand til dem fra 16 år og oppover.


Vi håper denne oversikten kan være til god hjelp, og at dere, både ungdom og foreldre, får den hjelpen dere trenger.


Ingen er tjent med at ungdom står utenfor!Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) i Agder gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

Oppfølgingstjenesten (OT) har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene:

  • har ikke søkt videregående skole eller læreplass

  • har søkt, men ikke tatt imot plassen

  • har avbrutt utdanningen

  • er ikke i varig arbeid

  • har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av lærekontrakt


Ungdomstjenesten

Frivillig tilbud for deg mellom 16 -25 år som ønsker hjelp knyttet til psykisk helse eller rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon.Ungteam

Frivillig tilbud for dem mellom 16 -25 år som har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon.


Oppvekstombudet

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. Det handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.


NAV-ombudet i Agder

NAV-ombudet i Agder skal på fritt og selvstendig grunnlag jobbe for å veilede NAV brukere i Agder som trenger hjelp til å komme videre i sin sak.

NAV-ombudet tilbyr hjelp til selvhjelp. NAV-ombudet skal bistå med råd og veiledning, samt utarbeide oversikter som på en objektiv måte sier noe om brukernes opplevelser av NAV.Målet med Drop-in for pårørende er å sammen finne løsninger på utfordringer du har slik at du kan mestre din hverdag og ta vare på deg selv og din helse. Vi har god kjennskap til ulike mestringsverktøy, samt oversikt over andre tilbud.Jobbskolen

Ingen hjemmeside

Dette er et prosjekt inn under NAV

Kontakt Oppfølgingstjenesten / OT-rådgiver for info og bistand rundt dette prosjektet.

Målgruppen er utsatte ungdom i alderen 16-25 år som står i fare for å falle ut eller har falt ut av videregående opplæring, minoritetsungdom, ungdom som er i ferd med å utvikle kriminell atferd, tester ut rusmidler og unge sosialhjelpsmottakere.


KUP

Kirkens Ungdomsprosjekt

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell og diakonal organisasjon som driver forebyggende og relasjonelt arbeid for barn og unge i utsatte livssituasjoner. KUP fokuserer på å gi barn og unge gode opplevelser, mestring og et sosialt fellesskap gjennom deltagelse i faste grupper og individuell oppfølging. KUP jobber for at ungdommene skal oppleve tilhørighet til et positivt miljø, trygg voksenkontakt og varige relasjoner. Disse erfaringene hjelper dem å ta gode valg, og istandsetter dem til å møte livet som ung voksen.


PitStop

PitStop en non-profit sosial entreprenør som de siste 5 årene har utviklet en rekke innovative løsninger for å styrke bekjempelsen av ungt utenforskap i Norge. De holder til på Flekkerøya.


Jeg Er Ung

Jegersberg Gård

Jeg Er Ung er en alternativ opplæringsarena for sårbare barn og unge, som av ulike årsaker ikke får det helt til i et ordinært klassemiljø.
TIPS OSS

Kjenner du som leser dette til flere tilbud i Kristiansand, eller Agder, som burde være med her på denne oversikten så meld fra til Hege i KOMFUG. Bruk følgende skjema:123 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page